‘Маркетинг’

Майже на всіх історичних етапах розвитку суспільства зерно було і нині залишається важливим джерелом багатства народу України, як і значної частини інших країн світу. Зерно належить до найпоширеніших товарів внутрішнього і світового ринку сільськогосподарської продукції. Виробництво зерна завжди було високоприбутковим. Виробництво зерна – це діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що пов’язана з вирощуванням зерна, забезпеченням внутрішніх потреб […]

Маркетинг цін повинен забезпечити високу рентабельність виробництва, одержання достатнього прибутку, який у західній економічній теорії вважається винагородою за ефективну підприємницьку діяльність. Тому при управлінні ринком зерна широко використовується такий складний і суперечливий процес як ціноутворення, який відноситься до основних функцій маркетингу.

Знання ринку, ринкова компетенція є необхідною і визначальною складовою досягнення успіху сьогодні у будь-якому виді господарської діяльності в умовах конкуренції. Це забезпечує в першу чергу така допоміжна функція маркетингу як ринкова інформація. Вчасність і достовірність такої інформації сприяє прийняттю ефективних маркетингових рішень, регулює становлення певних ринкових процесів, іншими словами “змащує” маркетинговий механізм. Ринкові інформаційні агентства […]

Наука про маркетинг динамічна і широко використовується в практиці. Маркетинг є фундаментом підприємницької діяльності великих зарубіжних корпорацій та невеликих фірм, що працюють на внутрішній ринок і експорт, виробників та роздрібних торговців, громадських організацій та різних установ. Про значення цього напряму діяльності за ринкових відносин свідчить пануюча у ділових колах формула: маркетинг – це все, і […]

На рубежі ХХ і ХХІ століть відбулися докорінні зміни у характері міжнародної торгівлі, світовому попиті на продовольство і, зокрема, на зернову продукцію. Ці зміни охоплюють як країни, що розвиваються, так і розвинуті країни. Ріст доходів населення, урбанізація, зміни в демографічній ситуації, уподобання споживачів щодо якості і безпеки харчових продуктів адекватно відобразились на світових тенденціях розвитку […]

Впровадження ринкових відносин у результаті здійснення економічної реформи, демонополізація вітчизняного виробництва шляхом його роздержавлення і приватизації висуває перед усіма суб’єктами господарювання необхідність дотримуватись вимог об’єктивних законів товарного виробництва. Діалектичні перетворення відносин власності у ринкові започаткували трансформацію або перехідний період до ринкової економіки. На даній основі відбуваються корінні зміни у суспільному виробництві і, зокрема, у сільському […]

Хлібопродуктовий підкомплекс включає в себе сукупність підгалузей сільського господарства, переробної промисловості, заготівельні, торгові та інші організації, які забезпечують виробництво, транспортування, зберігання, переробку та реалізацію зерна і продуктів його переробки. Таким чином, він являє собою сукупність інтегрованих видів діяльності і складає єдиний процес виробництва і реалізації кінцевої продукції. [102, с. 12]. Зернопродуктовий під комплекс досить складний […]

На маркетингову систему організації індивідуального відтворення на мікрорівні впливають різноманітні фактори оточуючого середовища. Деякі з них є зовнішніми по відношенню до підприємства, і відповідно в більшій мірі не підлягають впливу зі сторони господарської одиниці. Інші фактори, навпаки, діють всередині організації і в цілому контролюються менеджментом. Фірма повинна вміти планувати, впроваджувати та оцінювати – іншими словами, […]

Зернове господарство України завжди вважалося стратегічним для держави, гарантом продовольчої безпеки країни. Це важливіша складова загальнонаціональної безпеки, характеризує політичну незалежність країни, її економічну могутність і, соціальну забезпеченість населення.

Наименование работы: Ознакомление с методами определения и установления цен на товары. Методические указания 1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЦЕН После рассмотрения факторов, которые влияют на цену, и определения целей ценообразования вам необходимо установить базовый уровень цен для вашего товара или услуги.

Наименование работы: Ознакомление с методами оценки и конкурентоспособности товара. Цель: Освоить методики оценки возможностей предприятия путем построения «многоугольника конкурентоспособности» и профилей требований, характеризующих позиции конкурентов Методические указания. Анализ, проводимый при выборе рынка, дает предприятию информацию, позволяющую ему оценить свои возможности. Перед лицом рынка и конкурентов предприятие должно знать свои сильные и слабые стороны. Поскольку конкуренты […]

За период с Сентября по Ноябрь 2008 года мною был проведен маркетинговый анализ цен на Коньяки, объемом тары 0,5 литров в зависимости от точки реализации. За основу для исследования были взяты коньяки Коктебельского и Симферопольского винзаводов. Для большей конкретности проведения исследования был взят объем бутылки 500 грамм. Из продукции Коктебельского завода были исследованы цены на […]

Название товара Канал сбыта Реализационная цена Октябрь Мин. Сред. Макс. Яйцо куриное, 10 шт. Рынок Пгт. Комсомольское 7,35 7,40 7,80 Рынок Пгт. Молодежное 7,10 7,20 7,60 Таблица 1 – Изменение реализационных цен на яйцо куриное в зависимости от канала и времени реализации Анализируя данные таблицы 1, видно, что максимальная цена на рынке пгт. Комсомольское на […]

Наименование работы: Изучить и провести маркетинговые исследования рынка продовольственных товаров. Цель: Записать основные этапы маркетинговых исследований и уяснить, какие задачи они решают. Определить объект и средства исследований. Освоить основные методы маркетинговых исследований, методику разработки анкет. Норма времени: 2 часа. Методические указания. Исследование маркетинга — это сбор, о6работка и анализ данных о рынке, конкурентах, потребителях, ценах, […]

Adblock
detector