‘Ділова українська мова’

Роль і значення мови у суспільному житті. Мовна норма та культура Функції, роль і значення мови Сучасна українська мова є однією з важливих форм організації свідомості народу. Мова – це генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним, програмує майбутнє і забезпечує буття нації у вічності. Мова — найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона безпосередньо […]

Інформаційні документи. Реквізити інформаційних документів. Інформаційні документи – найбільш численна та поширена група документів. Телефонограма – це термінова службова інформація, яка передається по телефону, може складатися на спеціальному бланку чи на звичайному папері, але обов’язково реєструється у спец журналі телефонограм, а потім із резолюцією керівника передається у підрозділ для виконання. Реквізити: Назва документа, номер, дата, […]

Кадрові документи Характеристика. У цьому документі подаються ділові та моральні якості працівника. Види: Атестаційна, Виробнича, Характеристика-рекомендація. Характеристика – це документ, що видається працівникові на руки або з його відома пересилається до іншої організації. Видача секретних характеристик забороняється законом. У кожній правильно складеній характеристиці можна виділити 4 частини, що логічно між собою пов’язані.

Етикет у ділових паперах та характеристика ділового мовлення. Етикет ділових паперів. Засоби стандартизації мови ділових ділових паперів. Етикет — зведення норм поведінки, правила чемності. Для більшості людей етикетні норми — це правила, яких дотримуються в усному спілкуванні (форми ввічливості, привітання, вибачення тощо). При складанні документів теж потрібно дотримуватися етикетних норм. Проте вони дещо відмінні від […]

Організаційна документація. Документи господарсько-договірної діяльності Організаційні документи Цю групу документів називають правовими актами, тобто організаційні документи мають велику юридичну силу, встановлюють права та обов’язки на тривалий період часу і мають чітко визначену структуру і вимагають походження та затвердження. До орг док належать: статути, положення, правила та інструкції.

Обліково-фінансові документи. Жодна фінансова операція не може бути проведена без належного її документування відповідними документами. Обліково-фінансові документи забезпечують: точність виконання фінансових операцій, дають можливість складати звіти, проводити банківські, фінансові, господарські операції, забезпечують схоронність матеріальних цінностей та грошових засобів, дають можливість при необхідності притягнути до відповідальності керівника та бухгалтерських працівників. В основному використовують стандартизовані форми, з […]

Документи розпорядчої діяльності. За допомогою цієї групи документів здійснюється оперативне керівництво організації. Накази, ухвали, розпорядження, вказівки, постанови. Наказ видається на правах єдиноначальності та в межах компетенції керівника. Види: 1) кадровий (щодо особового складу), 2) із загальних питань (із головної діяльності) 1. За допомогою цього наказу регламентують прийняття на роботу, переведення з однієї посади на іншу, […]

Документи діяльності колегіальних органів. Предметом колегіального розгляду на підприємстві завжди є важливі питання, які обговорюються на засіданнях, нарадах, зборах. До цих документів належать протоколи, витяги з протоколів, стенограми, довідки, постанови, ухвали та ін..

Словники та словникові видання з української мови. Лексика української мови утворилася тоді, коли виділилась українська нація, народність. Формування власне української лексики складає довготривалий історичний період. Так, наприклад, вперше слова „Україна”, „український” фіксується у літописах 12 ст. (1137 р.). Але офіційна мова почала називатися українською після революції 1917 р.

Загальна характеристика груп документів. За призначенням виділяють такі групи документів. 1. Організаційні документи. Вони мають таку специфіку: ці документи регламентують права та обов’язки на тривалий період часу, мають велику юридичну силу, їх ще називають правовими актами. Організаційні документи мають чітку структуру і вимагають їх затвердження і погодження. До цих документів належать: статути, погодження, правила та […]

Культура ділового спілкування. Культура спілкування у вузькому розумінні слова – це сума набутих людиною знань і умінь та навичок спілкування, які створені й прийняті в конкретному суспільстві на певному етапі його розвитку. Без ділового спілкування неможливо обійтись у сфері дипломатичних, адміністративних, правових, економічних, комерційних відносин. Уміння успішно проводити ділові переговори, грамотно ы правильно складати документи […]

Стандартизація документації. Стандарт – це нормативно-технічний документ, що встановлює вимоги до груп однорідної документації. За способом викладення матеріалу усі документи поділяють на дві категорії: Документи з високим та з низьким рівнем стандартизації. Документи з високим рівнем стандартизації мають значні переваги: вимагають менше часу для їх складання, в них менше помилок, вони легше сприймаються візуально, їх […]

Граматична форма документів. Синтаксис ділових паперів. Оформлення таблиць. Граматичні помилки в оформленні документів Складаючи текст документа, важливо не тільки правильно підібрати слово, а і правильно використати форму слова (відмінок, рід, число, особу та ін.). Неправильно вибрана форма слова спричиняе граматичні помилки що утруднює розуміння змісту. Допущені в документі граматичні помилки не тільки свідчать про невисокий […]

Класифікація документів. Документ – основна одиниця офіційно-ділового стилю. Слово документ має латинське походження, у перекладі – „повчальний приклад”, „спосіб доказу”. Це слово функціонує з кінця 18 ст. Енциклопедичний словник фіксує декілька значень цього слова: 1) посвідчення особи та її прав; 2) історично достовірні джерела; 3) джерело, або носій інформації; 4) діловий папір, о складається за […]

Практика з української мови Українська мова. Практика Завдання 1. Поставте правильний наголос у поданих словах. 1.  Розбір, сімдесят, доцент, метрополітен, кілометр, феномен, каталог, одинадцять, посередині, перепад, після цього, рукопис, націнка, попереду. 2.  Текстовий, новий, бережемо, вапняний, випадок, легкий, середина, до того, кістлявий, фаховий, чотирнадцять, не завжди, ринковий, ненависть, поготів, аргумент, п´ятисот, кидати, літопис.

Приклад завдання з ділової української мови ·  Завдання 1. Розмістіть правилно реквізити трудового договору. 1.  Зміст договору. 2.  Юридичні адреси сторін. 3.  Власноручні підписи сторін. 4.  Кількістні та якісні показники роботи.

Питання до іспиту з української мови Українська мова. Іспит 1.  Поняття національної та літературної мови. Ознаки літературної мови. 2.  Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки стилів мовлення. 3.  Текст. Логічні елементи тексту документа. 4.  Культура професійного спілкування.

Adblock
detector