Статьи по ‘виробництво зерна’

В даний час професійні дослідження ринків хлібопродукції у Вінницькій області носять епізодичний характер. Нам відомо лише про два ґрунтовних маркетингових дослідження, проведені за період 1999-2002рр.

Проблема прогнозування, внаслідок швидких, часом погано передбачуваних змін зовнішнього середовища, за останнє десятиліття стала особливо складною. З урахуванням цих труднощів і критичності помилок у прогнозах деякі фахівці були змушені заговорити про даремність прогнозування. Насправді прогнозування – це обов’язок, що у явній чи неявній формі неминуче повинні виконувати всі організації.

В умовах ринкових відносин попереду виробництва йде маркетинг. Тому результативність зернового господарства у значній мірі залежить від зусиль маркетингового характеру, зокрема, від інфраструктури ринку зерна.

Майже на всіх історичних етапах розвитку суспільства зерно було і нині залишається важливим джерелом багатства народу України, як і значної частини інших країн світу. Зерно належить до найпоширеніших товарів внутрішнього і світового ринку сільськогосподарської продукції. Виробництво зерна завжди було високоприбутковим. Виробництво зерна – це діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що пов’язана з вирощуванням зерна, забезпеченням внутрішніх потреб […]

На рубежі ХХ і ХХІ століть відбулися докорінні зміни у характері міжнародної торгівлі, світовому попиті на продовольство і, зокрема, на зернову продукцію. Ці зміни охоплюють як країни, що розвиваються, так і розвинуті країни. Ріст доходів населення, урбанізація, зміни в демографічній ситуації, уподобання споживачів щодо якості і безпеки харчових продуктів адекватно відобразились на світових тенденціях розвитку […]

Хлібопродуктовий підкомплекс включає в себе сукупність підгалузей сільського господарства, переробної промисловості, заготівельні, торгові та інші організації, які забезпечують виробництво, транспортування, зберігання, переробку та реалізацію зерна і продуктів його переробки. Таким чином, він являє собою сукупність інтегрованих видів діяльності і складає єдиний процес виробництва і реалізації кінцевої продукції. [102, с. 12]. Зернопродуктовий під комплекс досить складний […]

Для сучасного стану зернового господарства області характерні динамічні структурні зрушення. Їх суть полягає у зміні частки основних категорій господарств у виробництві зерна. Так, порівняно з 1995 роком частка сільськогосподарських підприємств (включаючи фермерські) у виробництві зерна становить 40 відсотків.

Вирішення проблеми підвищення ефективності виробництва вимагає вияву і максимального використання резервів господарської діяльності, як потенційних можливостей покрашення кінцевих результатів роботи. Зерно на шляху від сільськогосподарських виробників до споживачів продукції зернопереробки проходить через складну систему, яка включає функції купівлі-продажу зерна, його зберігання, переробки та реалізації продукції переробки споживача. Взаємозв’язки із виробниками зерна і споживачами продукції зернопереробки […]

Вирішення проблеми підвищення ефективності виробництва, заготівлі й переробки зерна вимагає вияву та максимального використання резервів господарської діяльності, потенційних можливостей поліпшення кінцевих результатів роботи.

У процесі дисертаційного дослідження нами виявлено основні фактори впливу на вітчизняний ринок зерна. По-перше, це попит на зернові в Україні і, по-друге, кон’юнктура на світовому ринку зерна. Відомо, що значення цих чинників можуть змінюватись у великому діапазоні. Наприклад, валовий збір зерна гречки протягом останніх десяти років коливався від 471 тис. тонн (2000 р.) до 209 […]

Організаційно-економічний аналіз функціонування зернопродуктового підкомплексу, проведений в попередньому розділі дослідження, показав, що Львівська область має всі умови для його подальшого ефективного розвитку. Однак економічний механізм взаємодії між сферами підкомплексу зазнав суттєвих змін, що призвело до розбалансування його виробничо-галузевої структури. Внаслідок цього постала необхідність у формуванні такого механізму взаємодії структур зернопродуктового підкомплексу, за якого виробники зерна […]

“Зерно і продукти його переробки — життєво необхідні види продукції, від яких у чималому ступені залежить могутність держави і добробут населення. Задоволення потреб країни в продовольчому і фуражному зерні, борошні, крупі, хлібобулочних виробах, комбікормах можливо лише при погодженому і пропорційному розвитку всіх галузей і виробництв, зв’язаних з вирощуванням зернових і зернобобових культур, закупівлями, переробкою зерна […]

Сучасний стан зернопродуктового підкомплексу АПК дає підстави для висновку, що вирішення питання еквівалентного міжгалузевого обміну на ринку зерна між його учасниками лежить у площині виробництва, заготівлі й переробки зерна в єдиній економічній системі, упорядковуючи цим виробничі та фінансові взаємозв’язки. Це дозволить надати пріоритетності економічним інтересам виробників зерна, вирівнюванню в отримуванні прибутків усіх партнерів і розвитку […]

В умовах подальшого розвитку ринку зерна постає необхідність вдосконалення економічних відносин між сферами зернопродуктового підкомплексу з метою стимулювання виробництва конкурентоспроможної продукції.

За суспільно-економічним значенням виробництво зерна є провідною галуззю АПК України, оскільки його функціональна структура зорієнтована на забезпечення ринку хлібом і хлібопродуктами, промисловості – сировиною, тваринництва – концентрованими кормами, торгівлі – експортними товарами, а територіальна – на максимальне використання біотехнічного потенціалу. З огляду на це, виробництво зерна значною мірою визначає економіку та добробут населення, продовольчу безпеку […]

Adblock
detector