Шпора по предмету социология

Шпаргалка по предмету социология.

В шпоре всего освещено 74 вопроса.

(1). Соціологія як наука. Предмет і метод соціології

(2). Структура і функції соціології

(3). Становлення соціологічного знання (до ХІХ ст.)

(4). О. Конт і проект нової науки – соціології

(5). Основні етапи розвитку соціології

(6). Натуралістичні школи в соціології

Мислителів другої половини XIX ст. приваблювали впевненість у нездоланності соціальної еволюції,

(7). Еволюціоністська соціологія Г. Спенсера

(8). Матеріалістична соціологія К. Маркса та неомарксизм в соціології ХХ ст.

(9). «Соціологізм» Е. Дюркгейма

(10). Соціологічні ідеї В. Парето

(11).Формальна соціологія Г. Зіммеля

(12).Соціологічна система М. Вебера

(13).Генетична соціологія М. Грушевського

(14). Соціологія політики В. Липинського

(15).Теорії соц. стратифікації та мобільності П. Сорокіна

(16).Конкретне соц. дослідження: визначення, можливості, обмеження, методи

(17).Функції і стр-ра програми соц. дослідження

(18).Технологія підготовки програми соц. дослідження

Програма складається з двох розділів: теоретико-методологічного й організаційно-методичного.

(19).Визначення мети, об’єкту, предмету соц. дослідження

(20).Гіпотези в соц. дослідженні, їх наукова обґрунтованість. Типи. Вимоги

(21).Опитування як метод соціологічного дослідження: різновиди, можливості, проблеми. Опитування через Інтернет.

(22). Фокусоване інтерв’ю як метод соціологічного дослідження

(23). Інтерв’ю як метод соціологічного дослідження: різновиди, вимоги до інтерв’юера.

(24). Анкетування як метод соціологічного дослідження

(25). Анкета як інструмент соціологічного опитування. Основні вимоги до анкети. Технологія підготовки анкети

(26). Типи питань в анкеті. Вимоги до формулювання та розміщення питань в анкеті

(27).Поняття «стиль респондента». Підготовка анкети з урахуванням стилю респондента.

(28). Особливості опитування при дослідженні громадської думки

(29). Аналіз документів як метод конкретного соціологічного дослідження: класифікація документів, різновиди аналізу документів. Контент-аналіз

(30). Спостереження як метод конкретного соціологічного дослідження: сутність, різновиди

(31). Експеримент як метод конкретного соціологічного дослідження:сутність, різновиди

(32). Основні методи обробки соціологічної інформації. Аналіз та інтерпретація емпіричних даних

(33). Поняття та проблеми формування вибірки. Типи вибірки

(34). Якість вибірки: репрезентативність, надійність, валідність вибірки

(35). Генеральна сукупність та вибіркова сукупність. Перехід від об’єкта дослідження до одиниць спостереження (опитування)

(36). Ймовірнісний підхід до побудови вибірки. Однощаблевий і багатощаблевий випадковий відбір

(37). Принципи районування (стратифікації) і кластеризації (“гнізд”) як основні види класифікації генеральної сукупності. Багатощаблева комбінована вибірка

(38). Цілеспрямований підхід до побудови вибірки: принцип типовості, принцип квот

(39). Особистість в системі соціальних зв’язків. Поняття особистості в соціології.

(40).Основні фактори формування особистості. Соціалізація особистості:сутність, етапи, механізми соціалізації

(41).Соціальні статуси і ролі. Типи ролевих конфліктів

(42).Детермінація соціальної поведінки. Потреби та інтереси як механізми визначеності поведінки

(43). Соціальні відхилення: сутність, типи. Девіантна поведінка. Соціальний контроль за поведінкою

(44).Економічна соціологія: предмет, завдання, структура, історія, методи

(45).Предмет і завдання соціології праці. Соціальний аналіз організаційно-трудових відносин

(46).Праця і типи соціально-економічних груп. Характеристика конкретних соціально-економічних груп

(47).Доходи: типи соціально-економічних структур за критерієм доходів, соціальні фактори, наслідки доходів, соціальні погляди на бідність і багатство

(48).Безробіття і соціальна поведінка. Протиріччя соціального захисту безробітних

(49). Соціально-трудова мобільність: сутність, типи, фактори

(50). Трудовий конфлікт: сутність, типи, соціальна структура трудового конфлікту, причини, розв’язання

Конфлікт – це відсутність згоди між двома або більше сторонами, де кожна хоче, щоб були прийняті саме її

(51). Соціальні аспекти мотивації і стимулювання праці.

(52). Соціальна система і соціальна структура: визначення, типи, елементи

(53). Соціальні класи, соціальні страти, соціальні групи: визначення, характеристика, відмінності.

(54). Сутність соціальної стратифікації. Фактори і механізми стратифікаційних процесів в суспільстві.

(55). Середній клас в соціальній структурі: визначення, ознаки. Проблеми виділення середнього класу в сучасній Україні.

(56). Соціальні групи: поняття, класифікація. Молодь як соціальна група.

(57). Соціальна дія і соціальна взаємодія: сутність, механізм.

(58). Соціальні відносини: цінності як основа соціальних відносин, різновиди соціальних відносин.

(59). Сім’я як соціальний інститут. Функції, структура сім’ї.

(60). Шлюб і розлучення: визначення, форми, мотивація. Криза інституту шлюбу в сучасному європейському суспільстві.

(61). Національно-етнічна структура суспільства. Соціальні характеристики національно-етнічних утворень. Проблеми національних меншин в сучасному суспільстві

(62). Соціально-демографічна структура суспільства

(63). Демографічна криза європейських суспільств: ознаки, причини, наслідки

(64). Особливості соціологічного аналізу культури

(65). Теорія соціокультурної динаміки П. Сорокіна. П. Сорокін про субкультури

(66). Соціальні інститути культури. Управління культурою.

(67). Освіта як соціальний інститут

(68). Протиріччя в розвитку і функціонуванні освіти. Проблеми сучасної вищої освіти

(69). Наука як соціальний інститут

(70). Громадська думка як об’єкт соціологічного аналізу. Поняття громадської думки. Функції громадської думи. Критерії і показники соціальної зрілості

(71). Особливості вивчення громадської думки. Вимірювання громадської думки: спрямованість. Інтенсивність, інтеграція

(72). Опитування як метод соціологічного дослідження громадської думки. Досвід вивчення громадської думки в США. Рекомендації Геллопа щодо удосконалення опитувань громадської думки

(73). Управління громадської думки. Пропаганда

(74). Чутки: визначення, види, наслідки

Скачать Шпора по социологии

 

 

 

Оцените статью
Добавить комментарий

*

Adblock
detector