Тема 5. Державні та регіональні цільові програми як важелі процесу регіонального розвитку

План лекції

1. Застосування програмно-цільового методу в Україні

2. Загальна структура та зміст програмно-прогнозних документів України

3. Основні засади, принципи та порядок розробки цільових програм

 

Упродовж останніх років в регіональній практиці управління України досить активно використовувався програмно-цільовий метод. Програмно-цільовий метод набув в Україні досить великого поширення у 80-х роках, коли почали розроблятися і здійснюватися національні і територіальні цільові програми як складові частини державних перспективних планів економічного і соціального розвитку країни. Такі програми охоплювали три рівні управління: загальнодержавний, регіональний та галузевий. Так, протягом 1981-1990 років широко рекламувалися такі загальнореспубліканські науково-технічні та соціально-економічні програми як “Енергокомплекс”, “Матеріаломісткість”, “Агрокомплекс”, Транспорт”, “Біотехнологія”, “Праця” .

З середини 90-х років Кабінет Міністрів України спільно з місцевими органами виконавчої влади започаткував розробку довго — та середньострокових програм соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць і територій. Зокрема: Програму соціально-економічного розвитку Донецької області на 1998-2000 рр., Програму державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998-2002 рр., заходи щодо державної підтримки реалізації Комплексної програми еколого-економічного та соціального розвитку гірської Рахівщини на період 1998-2005 рр., Комплексну програму соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення, Комплексну програму стабілізації соціально-економічного становища м. Севастополя на 1997-2000 рр., Державну програму соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 р., Комплексну програму збереження історичної забудови м. Львова, Програму формування економіки та соціально-економічного розвитку Херсонської області на період до 2001 р., Програму соціально-економічного розвитку Луганської області 1999-2010 рр. Верховна Рада Автономної Республіки Крим затвердила Комплексну програму соціально-економічного розвитку і структурної перебудови економіки Автономної Республіки Крим до 2010 р.

Загалом за станом на 01.01.2004 р. в Україні було зареєстровано понад 300 різних програм. Результати виконання цих програм засвідчили, що жодна з них у повному обсязі не була реалізована, а фінансування запланованих заходів як з державного бюджету, так і з місцевих джерел здійснювалося в середньому на рівні 10-50% від передбачених обсягів.

В той же час цільова комплексна програма – це документ, в якому відображається мета і комплекс виробничих, науково-дослідних, організаційно-господарських, соціальних та інших завдань і заходів, спрямованих на реалізацію народногосподарських проблем і ув’язаних по ресурсах, виконавцях і термінах виконання.

Програми розроблені на будь-якому рівні управлінської ієрархії, повинні містити:

Перелік основних розв’язуваних задач;

Сукупність і послідовність заходів, за допомогою яких вона реалізується;

Розрахунок прямих і непрямих витрат всіх основних видів ресурсів, які використовуються при здійсненні цих заходів;

Розподіл завдань за термінами та виконавцями.

Особливе місце в системі програм, які розробляються у рамках стратегічного планування, займають цільові комплексні програми. Стрижнем цільової комплексної програми є мета, навколо якої групується комплекс різноманітних заходів, що складають основний зміст програми. Єдина мета цільової комплексної програми розгортається в сукупність взаємопов’язаних завдань, вирішення яких здійснюється за допомогою системи заходів, реалізованих конкретними виконавцями при визначеному ресурсному забезпеченні.

 

Таблиця 5.1.

Загальна структура та зміст основних планово-прогнозних документів

 

Державна програма соціально-економічного розвитку України Регіональна програма соціально-економічного розвитку Державна (регіональна)

цільова програма

Оцінка тенденцій економічного розвитку

Цілі та головні дії в наступному році

Соціальна політика

Гуманітарна сфера

Безпека життєдіяльності людини

Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

Розвиток реального сектору економіки

Регіональна політика

Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями

Основні показники та баланси національної економіки

Перелік державних цільових програм, які передбачається фінансувати в наступному році

Бюджет розвиткУ

Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період

Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку у наступному році

Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей

Фінансові ресурси

Ринкові перетворення

Механізми регулювання

Розвиток реального сектору економіки

Зовнішньоекономічна діяльність

Соціальна сфера

Гуманітарна сфера

Природокористування та безпека життєдіяльності людини

Основні показники.

Заходи з виконання завдань програми.

Перелік цільових та регіональних програм,

Перелік об’єктів будівництва

Показники розвитку підприємств та організацій комунальної власності

Паспорт програми

Визначення мети програми

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

Перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строків виконання та джерел фінансування

Очікувані результати

Обсяги фінансування з розбивкою по роках

 

 

 

Комплексні цільові програми загальнодержавного рівня розробляються насамперед як програми, що мають важливе значення для вирішення проблем розвитку національної економіки. За їх допомогою здійснюється:

• по-перше, глибоке і всебічне обґрунтування стратегічних рішень щодо глобальних проблем розвитку національної економіки; ,

• по-друге, планомірна концентрація ресурсів, необхідних для вирішення найважливіших завдань перспективного розвитку;

• по-третє, підвищення рівня збалансованості заходів, що забезпечують вирішення основних завдань програми;

• по-четверте, координація і забезпечення своєчасності вирішення завдань усього циклу робіт зі здійснення програми;

• по-п’яте, узгодження діяльності суб’єктів господарювання, місцевих і центральних органів влади у вирішенні поставлених завдань.

За визначенням, наведеним у Тимчасових методичних рекомендаціях щодо розроблення державних цільових програм, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.05.03 № 114 державна цільова програма — це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на вирішення найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, що здійснюються з використанням коштів державного бюджету та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

Державна цільова програма розробляється за наявності таких умов:

• наявності проблеми, вирішення якої неможливе засобами територіального чи галузевого управління і потребує державної підтримки, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

• відповідність мети програми пріоритетним напрямкам державної політики;

• необхідність забезпечення міжгалузевих і міжрегіональних зв’язків технологічно пов’язаних галузей та виробництв;

• наявність реальної можливості ресурсного забезпечення виконання програми.

За своєю спрямованістю державні цільові програми поділяються на:

Економічні, що спрямовані на вирішення комплексних галузевих і міжгалузевих проблем виробництва, підвищення його ефективності та якісних характеристик, забезпечення ресурсозбереження, створення нових виробництв, розвиток виробничої кооперації;

Наукові, метою яких є забезпечення виконання фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і технічних наук;

Науково-технічні, що розробляються для вирішення найважливіших науково-технічних проблем, створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної та конкурентоспроможної продукції;

Соціальні, що передбачають вирішення проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов праці, розвиток охорони здоров’я та освіти;

Національно-культурні, що спрямовані на розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини;

Екологічні, метою яких є здійснення загальнодержавних природоохоронних заходів, запобігання катастрофам екологічного характеру та ліквідація їх наслідків;

Оборонні, що розробляються з метою посилення обороноздатності держави;

Правоохоронні, спрямовані на забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби із злочинністю та державної безпеки.

Розроблення державних цільових програм здійснюється відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», інших нормативно-правових актів та Тимчасових методичних рекомендацій.

Ініціаторами розроблення державної цільової програми можуть бути центральні органи виконавчої влади. Національна академія наук України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Пропозиції ініціатора розроблення державної цільової програми подаються до Кабінету Міністрів України разом з детальним обґрунтуванням необхідності її розроблення, яке має містити:

• визначення проблеми — дається формулювання проблеми, на вирішення якої спрямована програма, наводиться аналіз причин її виникнення, окреслюються масштаби;

• пояснення, чому вирішення цієї проблеми потребує розроблення і виконання державної цільової програми;

• перелік за наявності прийнятих державних цільових програм відповідних сфер діяльності, які близькі за метою до запропонованого програмного документа, та обґрунтування неможливості розв’язання проблеми в рамках цих програм;

• обґрунтування відповідності мети програми пріоритетним напрямкам державної політики (посилання на нормативно-правові акти з визначення пріоритетів держави);

• суттєві фактори — викладаються статистичні, аналітичні, інші дані, які враховуються під час ухвалення рішення щодо розроблення програми;

• визначення орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідних для виконання програми;

• оцінку очікуваних результатів виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо) та визначення її ефективності;

• узгодження — чітко визначаються будь-які точки зору та розбіжності в позиціях зацікавлених органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які виникли в ході консультацій щодо розроблення програми.

Обґрунтування необхідності розроблення державної цільової програми готується у стислому вигляді (до 5 сторінок).

Кабінетом Міністрів України ухвалюється рішення щодо розроблення проекту державної цільової програми, визначаються державний замовник та строки її розроблення.

Державними замовниками програм можуть бути центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Державні замовники здійснюють загальне керівництво і контроль за розробленням та виконанням державних цільових програм.

Якщо державна цільова програма виконується декількома державними замовниками (замовниками-співвиконавцями), Кабінетом Міністрів України визначається державний замовник, який координує діяльність органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та виконанням програми.

Проект державної цільової програми розробляється державними замовниками або визначеними ними відповідно до чинного законодавства розробниками.

Проект державної цільової програми повинен містити такі складові частини (розділи):

• паспорт програми;

• склад проблеми та обґрунтування необхідності її вирішення програмним методом;

• мета програми;

• обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблеми;

• строки та етапи виконання програми;

• перелік заходів і завдань програми;

• ресурсне забезпечення програми;

• організація управління та контролю за ходом виконання програми;

• очікувані кінцеві результати виконання програми.

Паспорт державної цільової програми містить назву програми, дату ухвалення рішення про розроблення, визначення державного замовника або координатора, державних замовників-співвиконавців, мету, строки і етапи виконання, загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного бюджету, очікувані результати виконання, контроль за її виконанням (Додаток В)

Склад проблеми та обґрунтування необхідності її вирішення програмним методом повинен містити характеристику стану та основних проблем галузі економіки, сфери діяльності тощо, аналіз причин виникнення цих проблем та обґрунтування необхідності їх вирішення шляхом виконання державної цільової програми. Крім того, повинна наводитися інформація щодо публічного обговорення проекту програми (якщо воно проводилося).

Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблеми має містити визначення, порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми та обґрунтування оптимального варіанта; визначення на основі оптимального варіанта шляхів та засобів вирішення проблеми.

Строки та етапи виконання державної цільової програми визначають початок і закінчення виконання програми, етапи її реалізації. Залежно від строку виконання програми можуть реалізовуватися в один етап (до 5 років), у два етапи (від 5 до 10 років) та в три етапи (понад 10 років).

Перелік заходів і завдань державної цільової програми — система програмних завдань, визначених для виконання в межах програми. Перелік повинен містити визначення заходів, органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходів, строків виконання, джерел та обсягів фінансування з розподіленням за роками виконання. Якщо програма виконується не за один етап, обсяги коштів, необхідних для виконання заходів на другому та третьому етапах, можуть визначатися без розподілу за роками, але мінімальний розподіл має становити не менше п’яти років виконання програми (Додаток В, табл. 1).

Ресурсне забезпечення державної цільової програми має містити:

• орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання програми в цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування, в тому числі за рахунок коштів державного бюджету;

• визначення потреби у матеріально-технічних, кадрових та інших ресурсах для виконання програми.

Ресурсне забезпечення визначається на основі техніко-економічного обґрунтування та оцінки всіх витрат, які можуть надаватись як додатки до державної цільової програми.

Організація управління та контролю за ходом виконання державної цільової програми має містити визначення координатора діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням програми, строків та форм звітності про хід її виконання, створення допоміжних органів управління (координаційних рад, дирекцій тощо).

Очікувані кінцеві результати виконання державної цільової програми містять перелік результативних показників (економічних, соціальних, екологічних тощо), які будуть досягнуті в результаті виконання програми.

Проект державної цільової програми в установленому порядку узгоджується із зацікавленими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Узгоджений проект державної цільової програми разом з висновками зацікавлених органів виконавчої влади направляється до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції як органу, що здійснює загальне методичне керівництво та координацію з розроблення програм, для узгодження та висновку щодо проекту програми.

Проект державної цільової програми разом з висновками Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції в установленому порядку направляється до Кабінету Міністрів України.

Питання до самоконтролю

1. Якими нормативно-правовими актами регулюється процес планово-прогнозної роботи в Україні?

2. Яким Законом України визначаються основні засади системи планово-прогнозних документів?

3. Яким законом регулюється розробка цільових програм?

4. Назвіть основні етапи розробки державної програми соціально-економічного розвитку

5. Назвіть основні етапи розробки регіональної програми соціально-економічного розвитку

6. Структура регіональної програми соціально-економічного розвитку

7. Структура державної цільової програми

8. Назвіть прогнозно-програмні документи, які розробляються на регіональному рівні.

9. Назвіть види цільових програм за цільовою спрямованістю

 

 

Оцените статью
Adblock
detector