Планування розвитку територій

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Тема 1 (Лекція 1). Планування та прогнозування як методи державного управління

Особливості прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. Інструменти державної політики регулювання соціально-економічних процесів. Об’єкт та суб’єкт планування і прогнозування. Основні схеми планування при управлінні розвитком соціально-економічних систем. Директивне, індикативне, стратегічне планування.

Тема 2 (Лекції 2,3). Основи методології планування та прогнозування.

Методи планування і прогнозування, їх класифікація. Вимоги до інформаційних джерел та інформації при розробці прогнозів і планів.

Тема 3 (Лекції 4,5). Застосування теорії економічного аналізу при здійсненні аналітичної оцінки соціально-економічного розвитку регіону

Методи аналізу. Основні джерела інформації для здійснення аналізу. Збір та узагальнення даних. Валовий регіональний продукт та валова додана вартість як комплексні показники розвитку регіонів. Перелік основних показники розвитку регіону. Рейтингова оцінка регіонів як різновид порівняльного аналізу.

Тема 4 (Лекція 6,7) . Нормативно-правове забезпечення та організація планування та прогнозування в Україні

Етапи становлення та формування нормативно-правової бази для системи планово-прогнозних документів в Україні. Взаємодія державних та регіональних органів влади при розробці планово-прогнозних документів.

Тема 5 (Лекція 8). Державні та регіональні програми як важелі процесу регіонального розвитку

Використання програмно-цільового методу у плануванні розвитку територій та галузей економіки.. Державні, галузеві, регіональні програми розвитку: структура, порядок розробки, затвердження, виконання.

Тема 6 (Лекція 9). Планування розташування виробництва та транспортних мереж

Основні вимоги до розміщення підприємств промисловості, сільського господарства та транспорту.

Тема 7 (лекції 10,11). Планування розвитку галузей соціальної інфраструктури

Планування розвитку галузей освіти, культури, охорони здоров’я

Тема 8 (Лекція 12). Інституційне забезпечення розвитку територій

Агентства регіонального розвитку, об’єкти інноваційної інфраструктури (технопарки, кластери, вільні економічні зони, бізнес-інкубатори)

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

Тема 9 ( Лекція 13). Територіальне планування: зміст, принципи та застосування на сучасному етапі

Територіальне планування. Основні принципи організації планування розвитку територій. Сучасний стан планування розвитку територій в Україні.

Тема 10 (Лекція 14,15). Досвід країн світу у плануванні розвитку територій

Досвід країн Європи, Америки та інших в сфері розвитку територій та містобудівної діяльності. Найвідоміші світові реалізовані проекти.

Тема 11 (Лекція 16). Транскордонне співробітництво у вирішені перспектив планування розвитку територій

Нормативно-правове забезпечення транскордонного співробітництва. Міжнародні організації та програми технічної та фінансової допомоги.

Тема 12 (Лекція 17). Роль інвестицій та інновацій у плануванні розвитку територій

Поняття, зміст та основи планування, використання та забудови територій. Основні напрями містобудівної діяльності.

Тема 13 (Лекція 18). Бюджет розвитку: проблеми формування та розподілу видатків.

Джерела формування бюджету розвитку. Видатки бюджету розвитку. Проблеми формування переліку об’єктів капітального будівництва. Субвенції інвестиційного спрямування.

Тема 14 (Лекція 19,20). Основи містобудівної діяльності

Основи використання та забудови територій. Основні напрями містобудівної діяльності. Органи, які здійснюють державне регулювання в сфері містобудування

Тема 15 (Лекція 21). Застосування сучасних інформаційних технологій для планування розвитку територій

Створення аналітичних баз даних для потреб місцевих органів влади. Застосування геоінформаційних систем в плануванні розвитку територій.

Тема 16 (Лекція 22). Принципи регулювання земельних відносин в населених пунктах

Становлення та розвиток інституту оцінки землі. Компетенція місцевих органів влади в процесі формування ринку землі. Об’єкти та суб’єкти плати за землю в населених пунктах.

Тема 17 (Лекція 23,24). Екологічні аспекти планування розвитку територій

Законодавче регулювання діяльності місцевих органів влади в сфері управління охороною навколишнього природного середовища. Основні показники оцінки стану навколишнього природного середовища.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Мета — поглиблення знань з питань теорії та практики планування регіонального розвитку, удосконалення умінь і набуття навичок аналізу існуючого потенціалу регіону. Вміння аналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід планування регіонального розвитку та використовувати його в роботі.

Визначення принципових підходів до розв’язання актуальних проблем регіонального розвитку, вміння прогнозувати та оцінювати результати запроваджених заходів.

Участь у дискусії та аргументоване відстоювання власної точки зору.

Практичне заняття 1.

Застосування методів планування та прогнозування на регіональному та місцевому рівнях.

Практичне заняття 2.

Здіснення рейтингової оцінки на регіональному рівні

Практичне заняття 3.

Підготовка аналітичної записки про соціально-економічний розвиток регіону

Практичне заняття 4.

Досвід розробки цільових програм та програм в регіонах України

Практичне заняття 5.

Територіальний маркетинг.

Практичне заняття 6.

Розрахунок інвестиційного рейтингу адміністративно-територіальних одиниць

Практичне заняття 7.

Принципи формування бюджету розвитку

Практичне заняття 8.

Функції та повноваження місцевих органів влади у здійсненні планування розвитку населених пунктів

Практичне заняття 9,10.

Презентація результатів виконання індивідуальних завдань

Семінар 1.

Обговорення проблем регіонального та місцевого розвитку

Семінар 2.

Обговорення досвіду функціонування інституцій регіонального розвитку в регіонах

Семінар 3.

Досвід територіального планування в регіонах України

Семінар 4.

Досвід реалізації пілотних проектів міжнародної технічної допомоги в регіонах України

Семінар 5

Досвід застосування інформаційних технологій для планування розвитку територій в регіонах та містах України

Семінар 6

Обговорення проблем з вирішення земельних питань

 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань

Досвід застосування економіко-математичних моделей для аналізу та прогнозування регіонального розвитку.

Аналіз проблем та пропозиції щодо удосконалення системи планування регіонального розвитку.

Досвід утворення та підсумки функціонування вільних економічних зон в Україні.

Визначення проблем на ринку землі та пропозиції щодо їх вирішення

Аналіз проблем та пропозиції щодо врегулювання законодавчого забезпечення процесів планування та прогнозування

Характеристика та шляхи вирішення проблеми діяльності органів влади, що здійснюють державне регулювання у сфері містобудування (на прикладі конкретного населеного пункту)

Практика вирішення проблем в галузі охорони навколишнього природного середовища

Практика вирішення демографічних проблем в області, районі, місті.

Досвід застосування програмно-цільового методу в регіоні, районі, місті

Досвід реалізації інноваційних проектів

Досвід створення технопарків, кластерів, бізнес-інкубаторів.

Застосування нормативного методу у плануванні розвитку територій

Застосування та аналіз рейтингові оцінки на регіональному рівні

Досвід підтримки розвитку малого бізнесу на обласному, районному, міському рівні.

Фінансові ресурси регіонів: проблеми формування та використання

Аналіз стану розвитку соціальної інфраструктури регіону

Проблеми розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст

Досвід застосування геоінформаційних систем в органах влади

Досвід реалізації проектів міжнародної технічної допомоги

Практика підвищення інвестиційної привабливості територій

Досвід створення територій природоохоронного фонду

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Загальні рекомендації

 

Під час проведення семінарських занять в залежності від обговорюваної теми слухачі працюють в групах (не більше 3-х осіб) або індивідуально. Групи формуються довільно самими слухачами.

Для виступу на семінарі готується доповідь, можлива підготовка допоміжних презентацій них матеріалів (плакати, презентації). Текст доповіді або підготовлені матеріали здаються викладачу. При підготовці семінарських занять заохочується використання матеріалів з практичного досвіду адміністративно-територіальних одиниць.

Під час підготовки доповіді бажано дотримуватися наступної структури :

Загальна характеристика території

Виокремлення проблеми, яка потребувала вирішення

Обґрунтування механізму вирішення окресленої проблеми;

Результати вирішення проблеми, основні критерії виміру результату.

Пропозиції щодо вирішення проблеми

Оцінювання семінарського заняття здійснюється за 20-бальною шкалою, при врахуванні наступних критеріїв:

Володіння теоретичним матеріалом – 10

Вміння обґрунтовувати та відстоювати власні погляди – 5

Підготовка презентацій них матеріалів – 5

Семінар 1. Обговорення проблем регіонального та місцевого розвитку

 

Навчальні цілі:

Визначати коло проблем, що гальмують розвиток адміністративно-територіальних одиниць;

Ранжирування проблем за ступенем актуальності;

Підготовка пропозицій щодо їх вирішення.

Завдання:

Підготувати доповідь про проблеми які гальмують розвиток області, району, міста, селища, села.

Питання та проблеми для обговорення:

Аналіз існуючої законодавчої бази з питань державної підтримки розвитку територій.

Недосконалість механізмів фінансового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення регіонального та місцевого розвитку.

Структурні диспропорції в розвитку територій

Семінар 2. Обговорення досвіду функціонування інституцій регіонального розвитку в регіонах

 

Навчальні цілі:

Ознайомитись з досвідом функціонування інституцій регіонального розвитку;

Визначити проблеми та перспективи їх функціонування

Завдання:

Підготувати доповідь про досвід створення та функціонування в регіоні інституцій регіонального розвитку

Питання та проблеми для обговорення:

1. Досвід створення агенцій регіонального розвитку

2. Досвід створення технопарків

3. Досвід створення вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку

4. Досвід створення кластерів

5. Проблеми держаного та регіонального рівня щодо створення інституцій регіонального розвитку

 

Семінар 3.   Досвід планування розвитку територій в регіонах України

 

 

Навчальні цілі:

Ознайомити слухачів з досвідом планування розвитку територій в регіонах України

Визначити переваги (недоліки) використаних механізмів та можливості їх застосування в інших регіонах

Завдання:

Підготувати доповідь із наведенням прикладів планування розвитку територій в окремо взятому регіоні, районі, місті

Питання та проблеми для обговорення:

Розробка та реалізація державних та регіональних цільових програм в регіонах України територіального спрямування

Розробка та реалізація генеральних планів розвитку територій

 

Семінар 4. Досвід реалізації пілотних проектів міжнародної технічної допомоги в регіонах України

 

Навчальні цілі:

Нормативно-правові основи залучення допомоги від світових організацій;

Ознайомлення з переліком міжнародних організацій, які надають фінансову та технічну допомогу Україні;

Обмін досвідом із залучення та реалізації проектів міжнародної допомоги з вирішення регіональних та місцевих проблем

Завдання:

Підготувати виступ з прикладами реалізації проектів міжнародної фінансової та технічної допомоги на регіональному та місцевому рівнях які дозволили вирішити існуючі проблеми.

Питання та проблеми для обговорення:

Реалізація проектів в сфері стратегічного планування

Реалізація проектів в сфері місцевого самоврядування

Реалізація проектів в сфері екології

Реалізація проектів та програм транскордонного співробітництва

 

Семінар 5.  Досвід застосування інформаційних технологій для планування розвитку територій в регіонах та містах України

 

 

 

Навчальні цілі:

Ознайомлення із досвідом застосування сучасних інформаційних технологій при плануванні розвитку територій;

Завдання:

Підготувати доповідь про досвід впровадження інформаційних технологій на регіональному та місцевому рівні.

Питання та проблеми для обговорення:

1. Розробка, впровадження та використання сучасного програмного забезпечення для аналітичної обробки даних.

2. Впровадження програмного забезпечення для розробки прогнозів.

3. Застосування ГІС-технологій для моніторингу екологічного стану територій.

 

 

 

 

 

 

Семінар 6. Обговорення проблем врегулювання земельних відносин

 

Навчальні цілі:

Ознайомитись з нормативно-правовими документами, що регулюють земельні відносини в Україні

Орієнтуватися

Завдання:

— підготувати доповідь з проблемних питань, які виникають на обласному, районному, міському, селищному, сільському рівні в сфері земельних відносин.

Питання та проблеми для обговорення:

Методика проведення оцінки земельних ділянок

Продаж земель сільськогосподарського призначення: перспективи зняття мораторію

Повноваження місцевих органів з управління землями державної та комунальної власності

Навчально-методична література

1. Войнаренко М. Локальні виробничі системи та мережі підприємств // Матеріали міжнародного Економічного Форуму “Нові виробничі системи і прискорений розвитку регіонів” , м. Київ, 16 листопада 2001 р. – с.87-94

2. Гусєв В. О., Довгаль Г. М. Державне регулювання діяльністю технологічних парків в Україні // Статистика України, 2004, №1, с.31-38

3. Долішній М. І. Актуальні завдання регіональної політики України в сучасних умовах // Регіональна економіка – 2004 — №3 – с. 16.

4. Мазур А. А., Марийський Г. С., Гагауз И. Б. и др. Современные инновационные структуры и коммерциализация науки. Х.: «Институт монокристаллов», 2000 – 256 с.

5. Матвиенко В. Я. Прогностика. – К.: Українські пропілеї, 2000. – 520 с.

6. Мінченко М. В., Чижів Л. П., Фролков А. В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів: Підручник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004 . – 442 с.

7. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995. – 198 с.

8. Павлов О. І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 360 с.

9. Панасюк Б. Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. К., РПО «Поліграфкнига», 1998, 304 с.

10. Парсаданов Г. А. Планирование и прогнозирование социально-економической системы страны (теоретико-методологические аспекты) : Учебное пособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 223 с.

11. Пила В., Абрамов В. Программно-целевой метод управления социально-экономическим развитием регионов // Экономика Украины. – 1998. — №9. – С.32-47.

12. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб.- К.: Вища шк.., 2000. – 223 с.

13. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2005 . – 632 с.

14. Черныш Е. А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. Пособие / Е. А. Черныш, н. П. Молчанова, А. А. Новикова, т. А. Салтанова. – М.: ПРИОР, 2000. – 176 с.

Оцените статью
Adblock
detector