‘Економіка сільського господарства і АПК’

Принципы и сущность коллективного подряда Одним из основных направлений аграрной политики партии на современном этапе является совершенствование организации и оплаты труда в соответствии с требованиями современного производства, рост производительности труда и материальной заинтересованности членов коллективов сельскохозяйственных предприятий в увеличении производства продукции, в повышении ее качества.

План семинара на тему Управление хозяйственными организациями в агропромышленном комплексе Семинар по управлению Вопросы для докладов и сообщений: 1. Предприятие как субъект хозяйствования в АПК. 2. Классификация предприятий в зависимости от их имущественного и правового статуса. 3. Организационно-правовые формы предприятий в агропромышленном комплексе Украины.

Организационная характеристика сельскохозяйственного предприятия Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Штурм Перекопа» организовано 13 сентября 2000 года. Предприятие расположено в северной части Красноперекопского района Автономной Республики Крым. Хозяйство осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и на основании действующего законодательства Украины. В Уставе регламентируются основные положения хозяйственно-экономической и социальной деятельности хозяйства.

План семинарского занятия на тему Развитие теории и практики менеджмента и его особенности в АПК Семинар по менеджменту Вопросы для докладов и сообщений: 1. Понятие и виды менеджмента. 2. Научно-методологические аспекты менеджмента. 3. Развитие менеджмента как социально-экономического явления.

Краткая производственно-техническая характеристика хозяйства Характеристика предприятия на примере ООО»Краснознаменский» Общие сведения о хозяйстве и природные условия Предприятие ООО «Краснознаменский» расположен в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым в п. Краснознаменское здесь же находится административное здание и все основные структуры хозяйства. Поселок находится в 8 км от московской трассы в 32 км от г. Симферополя. Вблизи расположена […]

Проблема прогнозування, внаслідок швидких, часом погано передбачуваних змін зовнішнього середовища, за останнє десятиліття стала особливо складною. З урахуванням цих труднощів і критичності помилок у прогнозах деякі фахівці були змушені заговорити про даремність прогнозування. Насправді прогнозування – це обов’язок, що у явній чи неявній формі неминуче повинні виконувати всі організації.

У сучасних ринкових умовах на першому плані стоїть проблема збуту виробленої продукції. Усі інші проблеми пов’язані з нею. Збут продукції зернопродуктового підкомплексу залежить від ємності відповідних ринків – внутрішнього та зовнішнього.

Ефективність переробки зерна в АПК Полтавщини інтегрує ефективність діяльності всіх зернопереробних підприємств області. Підвищення сумарної ефективності слід очікувати за умов задіяння внутрігосподарських резервів на конкретних підприємствах даної системи, оскільки керованість внутрішньовиробничих факторів обумовлює дієвість виявлених за результатами економічного аналізу резервів підвищення ефективності господарювання.

З’єднуючою ланкою між сільськогосподарським виробником та ринком хлібопродуктів є зернопереробна галузь, яка виконує функції заготівлі, зберігання, переробки зерна та реалізації продуктів переробки споживачам.

Однією з важливих умов існування зернового ринку є наявність різних альтернативних шляхів реалізації вирощеного зерна, тобто коли поряд із державними закупівельними організаціями на ринку присутні й інші агротрейдери. За таких умов посилюється вплив ринкових важелів (попиту і пропозиції), на формування цін та структуру пропозиції зерна, а у виборі стратегії господарювання перед сільськогосподарськими товаровиробниками покладена основна […]

Зернопродуктовий підкомплекс – складна структуризована система, в яку входить багато різноманітних галузей, які в свою чергу потребують узгодження взаємодій між ними. Проблема ускладнених взаємовідносин між різними сферами АПК значною мірою обумовлена макроекономічними факторами і її вирішення є прерогативою центральних органів управління. Тому концепція його розвитку має передбачати модернізацію всіх галузей та їх складових, удосконалення економічних […]

Організаційно-економічний аналіз функціонування зернопродуктового підкомплексу, проведений в попередньому розділі дослідження, показав, що Львівська область має всі умови для його подальшого ефективного розвитку. Однак економічний механізм взаємодії між сферами підкомплексу зазнав суттєвих змін, що призвело до розбалансування його виробничо-галузевої структури. Внаслідок цього постала необхідність у формуванні такого механізму взаємодії структур зернопродуктового підкомплексу, за якого виробники зерна […]

“Зерно і продукти його переробки — життєво необхідні види продукції, від яких у чималому ступені залежить могутність держави і добробут населення. Задоволення потреб країни в продовольчому і фуражному зерні, борошні, крупі, хлібобулочних виробах, комбікормах можливо лише при погодженому і пропорційному розвитку всіх галузей і виробництв, зв’язаних з вирощуванням зернових і зернобобових культур, закупівлями, переробкою зерна […]

Оцінку економічної ефективності виробництва можна здійснювати за допомогою абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники характеризують рівень економічного розвитку, а саме – виробництва валової й товарної продукції з розрахунку на одиницю сільськогосподарських угідь, відносні – ступінь використання спожитих ресурсів (факторів) виробництва. Для оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва найбільш прийнятними є відносні показники, оскільки, наприклад, дохідність порівнюють за […]

Сучасний стан зернопродуктового підкомплексу АПК дає підстави для висновку, що вирішення питання еквівалентного міжгалузевого обміну на ринку зерна між його учасниками лежить у площині виробництва, заготівлі й переробки зерна в єдиній економічній системі, упорядковуючи цим виробничі та фінансові взаємозв’язки. Це дозволить надати пріоритетності економічним інтересам виробників зерна, вирівнюванню в отримуванні прибутків усіх партнерів і розвитку […]

Вирішення проблеми підвищення ефективності виробництва вимагає вияву і максимального використання резервів господарської діяльності, як потенційних можливостей покрашення кінцевих результатів роботи. Зерно на шляху від сільськогосподарських виробників до споживачів продукції зернопереробки проходить через складну систему, яка включає функції купівлі-продажу зерна, його зберігання, переробки та реалізації продукції переробки споживача. Взаємозв’язки із виробниками зерна і споживачами продукції зернопереробки […]

В умовах подальшого розвитку ринку зерна постає необхідність вдосконалення економічних відносин між сферами зернопродуктового підкомплексу з метою стимулювання виробництва конкурентоспроможної продукції.

Вирішення проблеми підвищення ефективності виробництва, заготівлі й переробки зерна вимагає вияву та максимального використання резервів господарської діяльності, потенційних можливостей поліпшення кінцевих результатів роботи.

За суспільно-економічним значенням виробництво зерна є провідною галуззю АПК України, оскільки його функціональна структура зорієнтована на забезпечення ринку хлібом і хлібопродуктами, промисловості – сировиною, тваринництва – концентрованими кормами, торгівлі – експортними товарами, а територіальна – на максимальне використання біотехнічного потенціалу. З огляду на це, виробництво зерна значною мірою визначає економіку та добробут населення, продовольчу безпеку […]

Adblock
detector